AkibaVN - News
Addres :
Phone : 084-8-39815170 hoac (84)989-111-057
Email : akibavn.news@gmail.com

Moi tin tuc lien he, bai cong tac voi trang tin AkibaVN xin vui long gui mail den dia chi
- Akibavn.news@gmail.com

Cac ban co the lien he voi chung toi thong qua Facebook tai dia chi:
http://www.facebook.com/akibavn

Xin chan thanh cam on.

Zulock
Thông tin liên hệ

Trưởng nhóm AKibavn
 • Nintama Le - Lê Tấn Vinh
 • Phone : 0989111057
 • Email : Akibavn.news@gmail.com
 • Facebook : http://www.facebook.com/nintamale
 • Phụ trách : Thông tin đối ngoại, liên hệ, sự kiện

Cộng tác viên thường trực Akibavn
 • Aslan Zara - Đạt
 • Phone :
 • Email : @gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/aslanzara
 • Phụ trách : Sự kiện, Kỹ thuật

 • Jerry Necro - Tuấn
 • Phone :
 • Email : @gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/jerry.necro
 • Phụ trách : Kỹ thuật

 • Kotomine Kirei - Huy
 • Phone : 0989111057
 • Email : Huynhcongtuanhuy@gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/kirei.kotomine.7/
 • Phụ trách : Sự kiện